Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

A3 Soft Bratislava s.r.o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky riešia dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi dvoma podnikateľskými subjektmi a riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

I. Vymedzenie pojmov

Predajca – A3 Soft Bratislava s.r.o., sídlo spoločnosti Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 44 319 533, DIČ: 2022677822 IČ DPH: SK2022677822 podľa §4, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54319/B

E-shop – obsahom stránky je tovar ponúkaný Predajcom, vrátane informácii o jeho cenách a prípadne aj iných informácií o Tovare (popis, obrázky, technické parametre a pod.).

Tovar – predajná položka z platného cenníka Predajcu.

Koncový spotrebiteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar/služby od predajcu pre účely konečnej spotreby.

Díler –   fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar od predajcu za účelom jeho ďalšieho predaja na základe dílerskej zmluvy. Dílerské ceny sú na E-shope prístupné cez prihlasovacie meno a heslo.

Partner – Koncový spotrebiteľ alebo Díler.

Cenník – zoznam tovaru Predajcu pre Koncového spotrebiteľa.

Dílerský cenník – zoznam tovaru Predajcu pre Dílerov. Cenník je prístupný po prihlásení sa do e-shopu na stránke www.eshop.mojapokladna.sk.

II. Registrácia Dílera

Ak sa Predajca a Díler dohodnú na spolupráci. Dílera sa na E-shope zaregistruje a tým mu bude sprístupnený Dílerský cenník.

III. Objednávanie Tovaru

Objednávky prostredníctvom E-shopu umožní Predajca pre Dílera po registrácii a následným prihlásením cez prihlasovacie meno a heslo.

Osobité požiadavky Díler v objednávke uvádza písomne v procese objednávky do poznámky pre predajcu.

Vystavené objednávky v E-shope sú považované za záväzné.

IV. Ceny a platobné podmienky

Ceny Tovaru sú v platných cenníkoch. Predajca je oprávnený platné cenníky jednostranne zmeniť.

Partner realizuje úhradu za tovar buď v hotovosti pri osobnom odbere tovaru, formou online platby cez platobnú bránu alebo na základe predajcom vystavenej predfaktúry (zálohovej faktúry) s realizáciou úhrady do 14 pracovných dní, pričom tovar predajca uvoľní až po pripísaní príslušnej sumy uvedenej na predmetnej predfaktúre (zálohovej faktúre) na bankový účet predajcu, uvedený na faktúre.

V prípade súdneho vymáhania dlžnej sumy voči Partnerovi alebo aj akéhokoľvek iného peňažného záväzku má Predajca nárok na zaplatenie trov súdneho, prípadne exekučného konania a trov právneho zastúpenia.

V prípade neuhradených faktúr po termíne splatnosti zo strany Partnera si predajca vyhradzuje právo neuvoľniť Partnerom objednaný tovar až do okamihu, kým neobdrží úhrady týchto neuhradených faktúr v plnej výške.

Predajca vyhlasuje, že kúpna cena tovarov je stanovená v podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov dohodou zmluvných strán. K dohodnutej kúpnej cene bude v zmysle platných právnych predpisov účtovaná príslušná DPH.

Záväzok Partnera uhradiť faktúru alebo predfaktúru (zálohovú faktúru) za Tovar je splnený pripísaním fakturovanej sumy na účet Predajcu.

V prípade omeškania s úhradou faktúry alebo predfaktúry (zálohovej faktúry) za Tovar Partnerom vzniká Predajcovi právo účtovať úroky z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania.

V. Spôsob a čas dodania Tovaru

Partner si môže prevziať objednaný tovar osobne v sídle Predajcu, alebo mu tovar Predajca zašle prostredníctvom prepravcu.

Za Tovar v celkovej hodnote 250 EUR s DPH a viac si Predajca neúčtuje prepravné. Za prepravu Tovaru v celkovej hodnote nižšej ako 250 EUR s DPH si Predajca účtuje čiastku 8 EUR s DPH, a to osobitne za každú samostatnú zásielku.

Partner je povinný pri prevzatí objednaného Tovaru, Tovar prezrieť a skontrolovať množstvo a jeho kvalitu. Povinnosťou je tiež prevziať všetky Predajcom dodané dokumenty potrebné k plneniu dodávky Tovaru.

Pri zistení závad na Tovare alebo jeho obale, ktoré robia Tovar nepoužiteľným sú povinní tieto zistenia bez odkladne oznámiť Predajcovi.

Ak Predajca nemôže Tovar včas dodať, t. j. v dodacej lehote z objektívnych dôvodov (napr. štrajk, dovozné, vývozné a prevozné zákazy a pod.), pôvodná dodacia lehota sa predlžuje o čas trvania prekážky. Omeškanie Predajcu s dodaním tovaru z uvedeného dôvodu o viac ako 6 mesiacov umožňuje Partnerovi i Predajcovi odstúpiť od zmluvy.

Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Partnera úhradou faktúry za dodaný Tovar. Nebezpečenstvo poškodenia Tovaru prechádza na Partnera momentom prevzatia objednaného Tovaru.

VI. Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť Predajcovi najneskôr do 7 pracovných dní od jeho dodania alebo prevzatia. Predajca akceptuje výlučne vrátenie nepoužitého, nepoškodeného tovaru, zabaleného v originálnom balení. Partner berie na vedomie, že na nákladoch súvisiacich s vrátením tovaru sa Predajca nepodieľa.

Za vrátenie tovaru podľa tohto bodu vzniká predajcovi právo účtovať storno poplatok vo výške 5 % z celkovej predajnej ceny tovaru, ktorý je predmetom plnenia.

VII. Reklamačný poriadok

 Partner je oprávnený Tovar neprevziať pokiaľ je dodaný v poškodenom obale alebo vykazuje známky poškodenia. O tejto skutočnosti je Partner povinný čo najskôr informovať Predajcu a dohodnúť si s ním náhradné plnenie alebo vrátenie kúpnej ceny, pokiaľ táto už bola zaplatená.

Počas záručnej doby si Partner môže v sídle predajcu uplatniť reklamáciu. Podmienkou začatia reklamačného konania je predloženie dokladu o nadobudnutí Tovaru u Predajcu. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví Partnerovi doklad o prijatí tovaru na reklamáciu a oznámi spôsob riešenia reklamácie Tovaru.

V súlade s platnými právnymi predpismi musia byť všetky reklamácie vybavené najneskôr do kalendárnych 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa kupujúci a predajca nedohodnú inak.

V prípade ak je tovar zaslaný na reklamáciu poštou je povinnosťou partnera Tovar zabaliť tak, aby bol chránený pred poškodením. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Predávajúcim.

Po vybavení reklamácie vyzve Predajca Partnera k vyzdvihnutiu Tovaru alebo sa s ním dohodne na zaslaní tovaru.

VIII. Záruka

Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, resp. zakúpenia tovaru, pokiaľ na daný tovar nie je stanovená iná záručná doba (uvedená pri tovare na E-shope, v cenníku, alebo v cenovej ponuke), príp. iná záručná doba dohodnutá medzi Predajcom a Partnerom. Záručná doba na tovar plynie odo dňa prevzatia Tovaru a potvrdenia potrebných dokladov.

Podmienkou pre uplatnenie záruky je predloženie dokladu o kúpe tovaru u predajcu (pokladničný doklad alebo faktúru). Predajca záručnú dobu na tovar predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar u predajcu na záručnej oprave. Záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Nárok na uplatnenie záručnej opravy zaniká v prípade, ak došlo ku neodbornej montáži tovaru alebo k neodbornému uvedeniu Tovaru do prevádzky, tovar nebol používaný v súlade s tým na čo je určený, alebo tovar nebol používaný v súlade s inštrukciami a návodom na použitie.

Nárok na uplatnenie záručnej opravy zaniká aj v prípade neodpornej manipulácie s tovarom, najmä pri porušení ochranných nálepiek, plomb a pod.

IX. Ochrana osobných údajov

Partner udeľuje Predajcovi súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

Predajca bude osobné údaje Partnera spracovávať pre účely vedenia evidencie, marketingovej komunikácie na základe zákona.

Partner súhlasí, že Predajca môže jeho osobné údaje poskytnúť i tretej osobe, ktorá pre neho bude vykonávať činnosti podľa vyššie uvedeného v tomto článku.

Udelený súhlas Partnera je platný počas trvania právneho vzťahu a po skončení tohto právneho vzťahu i po dobu, počas ktorej je Predajca povinný v evidencii viesť osobné údaje o Partnerovi alebo po dobu, počas ktorej to je potrebné.

Partner si je vedomý, že súhlas na spracovávanie osobných údajov je neodvolateľný, nakoľko v opačnom prípade Predajca nebude môcť svoje povinnosti.

X. Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny ako i zrušenie Všeobecných obchodných podmienok vykonáva Predajca. Neúčinnosť alebo zrušenie niektorého z ustanovení Všeobecných obchodných podmienok nemá vplyv na platnosť Všeobecných obchodných podmienok ako celku.

 

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. apríla 2016.